رئيس پارك علم و فن آوري مازندران: پارك علم و فن آوري به دنبال ايجاد حلقه مفقوده دانشگاه و صنعت است
Date:1390/11/20 Visitor: 597

ساري- خبرنگاركيهان:
رئيس پارك علم و فن آوري مازندران با اشاره به وجود 130 مركز دانشگاهي در مازندران گفت: پارك علم و فن آوري به دنبال ايجاد حلقه گمشده دانشگاه و صنعت است.
مجتبي بلباسي گفت: ظرفيت هاي مازندران بايد اين استان را پيش قراول تمامي ابعاد توسعه قرار دهد، درحالي كه به دلايلي بخشي مرتبط با فرهنگ اجتماعي و بخشي مرتبط با همكاري بين بخشي دستگاه هاي اجرايي، اين توسعه با تأخير در حال وقوع است.
بلباسي ادامه داد: طي يك سال فعاليت، پارك علم و فن آوري مازندران توانسته ارتباط خوبي با مجامع علمي و كاربردي برقراركند و ظرفيت هاي استان را شناسايي كند.
رئيس پارك علم و فن آوري مازندران با اشاره به اينكه ارتباط بين دانشگاه و صنعت انديشه اي است كه در دانشگاه به وجود آمده است، گفت: در دفاتر صنعت و دانشگاه با دفاتر كارآفريني مصاديقي از اين انديشه اتفاق افتاده است.
وي با بيان اينكه پارك علم و فن آوري به دنبال ايجاد حلقه گمشده دانشگاه و صنعت است، افزود: اين حلقه ها فقط در انحصار پارك علم نيست بلكه مراكز رشد شهرك هاي صنعتي نيز مي توانند در اين عرصه فعاليت كنند.