راه اندازي بانک پيامک
Date:1390/11/20 Visitor: 3493
بانک پيامک با حدود يک ميليون پيامک راه اندازي شد


اين بانک از تبليغات در سايت ها و روزنامه ها جمع آوري شده است که حدود يک ميليون شماره در اين بانک موجود مي باشد.

بعضي از شماره ها نيز از کاربران سايت ها و بانک هاي اطلاعاتي ديگر تهيه و به شما تقديم مي گردد.اين بانک به صورت هفتگي به روزرساني مي گردد