کاربران سيستم پيامک توجه فرماييد
Date:1390/12/5 Visitor: 12233
قبل از ارسال پيامک گروهي ابتدا آن را به صورت تست براي خود ارسال نماييد


با توجه به اينکه مخابرات روزانه کلمات مختلف را فيلتر مي کند و کسي کلمات فيلتري را نمي داند براي ارسال پيامک ابتدا آن را براي خود به صورت تست ارسال نماييد و در صورتي که به گوشي شما رسيد اقدام به ارسال گروهي نماييد.به عنوان مثال روز 2 اسفند ماه کلمه دو در پيامک ها فيلتر بود و کلمه تحريم نيز مدتي است که فيلتر مي باشد.در صورتي که کاربران به چنين مشکلي برخورد کنند سيستم هيچگونه مسئوليتي در قبال آن نخواهد داشت چون پيامک رسيده به گوشي اعلام مي شود و هزينه آن از ما کسر مي شود