سارقان دسته چك و گوشى موبايل دايى را پس دادند
Date:1391/2/2 Visitor: 692

سارقانى كه تلفن همراه و دسته چك دايى را در روز سانحه رانندگى به سرقت برده بودند،بعد از ? هفته آنها را پس فرستادند.على دايى كه بيست و هفتم اسفند در راه بازگشت از اصفهان با اتومبيل شخصى خود دچار سانحه رانندگى شد، اين روزها در تمرينات راه آهن شركت مى كند و مشكلى هم براى حضور روى نيمكت براى بازى با مس كرمان ندارد.على دايى در جريان اين سانحه رانندگى مال باخته هم شد و در همان روز ساعت مچى، گوشى موبايل، ? ميليون تومان تراول، دسته چك و ? هزار دلار وى به سرقت رفت اما چند روز قبل سارق يا سارقانى كه اموال دايى را ربوده بودند گوشى موبايل و دسته چك وى را پس فرستادند.