تفكيك ترافيك اينترنت از اينترانت كليد خورد
Date:1391/2/13 Visitor: 1050

فارس- براساس بخشنامه كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات، تمامي ارائه دهندگان خدمات اينترنت، موظف به تفكيك ترافيك اينترنت از اينترانت شدند كه به گفته معاون وزير ارتباطات، اين كار در برخي شركت ها در حال انجام است.حكيم جوادي افزود: زماني كه كاربر مي تواند نياز خود را از منابع داخلي برآورده كند، دليلي به مراجعه به منابع خارجي نيست.به اين طريق كاربري كه نياز به دسترسي داخلي دارد، از اينترانت استفاده كند و كاربري كه نياز به اطلاعات خارجي دارد، از اينترنت استفاده كند.