برداشتن مدت يکساله خطوط و دائمي شدن آنها
Date:1391/8/1 Visitor: 18735
با خريد خط شماره را براي هميشه از آن خود کنيد


قبلا خطوط يک ساله واگذار مي شد که از اين به بعد خطوط براي هميشه واگذار مي شود و با خريد خط هميشه صاحب آن باشيد