دستيابي به نسل سوم و چهارم موبايل تا سه سال ديگر
Date:1393/12/23 Visitor: 1175

ايسنا: وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ابراز اميدواري كرد كه تا پايان دولت يازدهم موبايل نسل سوم و چهارم در سراسر كشور نهادينه شود.
محمود واعظي در همايش سياست‌هاي فناوري و نوآوري در برنامه ششم توسعه گفت: موفق شديم در 6 ماه گذشته در 220 شهر نسل سوم موبايل را راه‌اندازي كنيم و نسل چهارم موبايل حدود 40 شهر كار مي‌كند. اميدواريم با سرعت بيشتر در اين دو نسل در ساير شهرهاي كشور مورد استفاده قرار بگيرد و تا پايان برنامه ششم بتوانيم استفاده از نسل پنجم موبايل را به مردم تقديم كنيم.
وزير ارتباطات در ادامه با تاكيد بر لزوم افزايش پهناي باند كشور گفت: در اين راستا از بسياري از كشورها عقب هستيم كه اين دور از شأن مردم و نظام است و در راستاي اهداف قانون‌گذار نيست.

چاپ خبر بالا -